Regulamin Sklepu

HotNight Afrodyzjak Drink / Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego z dnia 25 listopada 2019 roku

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

 2. Konsument – Klient który składa Zamówienie w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;

 3. Przedsiębiorca – Klient, który składa Zamówienie w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w tym również Klient, który składa Zamówienie za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz;

 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;

 5. Sklep internetowy – serwis internetowy za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia dostępny odpowiednio pod adresami:

 1. dla zamówień składanych z Republiki Federalnej Niemiec: www.hot-n.de

 2. dla zamówień składanych z Wielkiej Brytanii: www.hot-n.uk

 3. dla zamówień składanych z Hiszpanii: www.hot-n.es

 4. dla zamówień składanych z Rzeczpospolitej Polskiej: www.hot-n.pl

 1. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Formularzu Rejestracyjnym – rozumie się przez to elektroniczny formularz za pomocą którego Klient może dokonać rejestracji Indywidualnego Profilu Klienta dostępny odpowiednio pod adresami:

 1. dla zamówień składanych z Republiki Federalnej niemiec: https://hot-n.de/checkout/

 2. dla zamówień składanych z Wielkiej Brytanii: https://hot-n.uk/checkout/

 3. dla zamówień składanych z Hiszpanii: https://hot-n.es/checkout/

 4. dla zamówień składanych z Rzeczpospolitej Polskiej: https://hot-n.pl/checkout/

 1. Indywidualnym Profilu Klienta – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego za pomocą, którego Klient może m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię Zamówień. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta;

 2. Umowa sprzedaży – każda umowa, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów na konsumenta, a konsument płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny;

 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

 4. HOT NIGHT s.r.o. – HOT NIGHT s.r.o., Bučinová 8698/2, 82107 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, Slovensko, prowadząca Sklep internetowy;

 5. Sprzedający – HOT NIGHT s.r.o.

 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, dostępny odpowiednio pod adresami:

 1. dla zamówień składanych z Republiki Federalneej Niemiec: www.hot-n.de

 2. dla zamówień składanych z Wielkiej Brytanii: www.hot-n.uk

 3. dla zamówień składanych z Hiszpanii: www.hot-n.es

 4. dla zamówień składanych z Rzeczpospolitej Polskiej: www.hot-n.pl

jest prowadzony przez spółkę HOT NIGHT s.r.o., Bučinová 8698/2, 82107 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, Slovensko.

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego HOT NIGHT s.r.o. oferuje do sprzedaży napoje.

 2. Szczegółowy spis Towarów wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

 3. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a HOT NIGHT s.r.o. odpowiednio:

 1. dla zamówień składanych z Republiki Federalnej Niemiec – zgodnie z prawem niemieckim
  i w języku niemieckim;

 2. dla zamówień składanych z Wielkiej Brytanii – zgodnie z prawem angielskim i w języku angielskim;

 3. dla zamówień składanych z Hiszpanii – zgodnie z prawem hiszpańskim i w języku hiszpańskim;

 4. dla zamówień składanych z Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 1. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru na stronie Sklepu internetowego obywać się może na dwa sposoby: 1) poprzez uprzednie założenie konta i rejestrację Klienta na stronie Sklepu internetowego albo 2) poprzez dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zakupu Towaru za uprzednim założeniem konta
  i rejestracją na stronie Sklepu internetowego, Klient powinien dokonać czynności rejestracyjnych polegających na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.

 3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez HOT NIGHT s.r.o. lub producenta Towarów.

 4. W przypadku zdecydowania się przez Klienta na dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji, będzie on zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza ze swoimi danymi po dokonaniu zakupu, jak również będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez HOT NIGHT s.r.o.

 5. HOT NIGHT s.r.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez HOT NIGHT s.r.o. za zachowania niezgodne z zobowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HOT NIGHT s.r.o.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody HOT NIGHT s.r.o.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla HOT NIGHT s.r.o.

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej);

 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę Sklepu internetowego, dokonać wyboru napoju, jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kontynuuj do paypal” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia;

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

 3. wybranej metody płatności;

 4. wybranego sposobu dostawy;

 5. czasu dostawy, z zastrzeżeniem pkt VI.2;

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Klienta przez HOT NIGHT s.r.o. oraz naciśnięcie przycisku ”Kontynuuj do paypal”.

 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z HOT NIGHT s.r.o. umowy sprzedaży Towarów zgodnie z treścią Regulaminu.

 3. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.

 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, tj.:

 1. dane identyfikujące przedsiębiorcę;

 2. podstawowe cechy wybranego towaru;

 3. łączna cena wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne dodatkowe koszty

 4. wybrany sposób płatności, dostawy;

 5. stosowana procedura reklamacyjna;

 6. w przypadku prawa do odstąpienia od umowy – warunki, terminy oraz procedura odstąpienia;

 7. koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy;

 8. termin, w którym oferta lub cena pozostają wiążące

 1. Umowa sprzedaży o treści zgodnej z Regulaminem, zawierana jest odpowiednio:

 1. dla zamówień składanych z Republiki Federalnej Niemiec – w języku niemieckim;

 2. dla zamówień składanych z Wielkiej Brytanii –w języku angielskim;

 3. dla zamówień składanych z Hiszpanii – w języku hiszpańskim;

 4. dla zamówień składanych z Rzeczpospolitej Polskiej – w języku polskim.

 

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są odpowiednio:

 1. dla zamówień składanych z Republiki Federalnej Niemiec – w euro i zawierają wszystkie składniki według stawki określonej odrębnymi przepisami ;

 2. dla zamówień składanych z Wielkiej Brytanii – w funtach i zawierają wszystkie składniki według stawki określonej odrębnymi przepisami ;

 3. dla zamówień składanych z Hiszpanii – w euro i zawierają wszystkie składniki według stawki określonej odrębnymi przepisami ;
 4. dla zamówień składanych z Rzeczpospolitej Polskiej – w złotych i zawierają wszystkie składniki według stawki określonej odrębnymi przepisami.

Cena Towarów nie zawiera kosztów przesyłki i Dostawy Towarów do Klienta, która to cena – ustalana stosownie do postanowień pkt VII poniżej – będzie doliczana do ceny sprzedaży Towarów, chyba że Klient wybierze opcję odbioru osobistego Towaru bądź HOT NIGHT s.r.o. zapewni darmową dostawę.

 1. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

 2. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym dotyczą tylko oferty Sklepu internetowego i są ważne tylko w ofercie internetowej.

 3. HOT NIGHT s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu lub cen Towarów, zarejestrowani Klienci będą powiadamiani na 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu lub cen Towarów wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego.

 4. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 1. przelewem na rachunek bankowy HOT NIGHT s.r.o. prowadzony przez

 2. płatność gotówką w kasie sklepu stacjonarnego – dotyczy wyłącznie Zamówień odbieranych osobiście w sklepie stacjonarnym;

 3. płatność on-line za pośrednictwem serwisu tpay.com;

 4. płatność on-line za pośrednictwem serwisu paypal.com;

Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki.

 1. Za moment dokonania płatności uważa się:

 1. w przypadku płatności przelewem – moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego;

 2. w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu tpay.com lub serwisu paypal.com – pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu tpay.com lub serwisu paypal.com;

 

VI. Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, dostępności Towaru w magazynie Sklepu.

 2. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient, w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia, zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczonych przez Klienta. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w zdaniu drugim, może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.

 3. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane przez HOT NIGHT s.r.o. odpowiednim dokumentem księgowym, wystawianym po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

 4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji Zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 21 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że Zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem o niedostępności towaru.

 5. W sytuacji, o której mowa w pkt. 4., odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w pkt. 2.

 

VII. Dostawa Zamówienia

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona odpowiednio:

 1. dla Zamówień składanych ze strony www.hot-n.de – do obszaru Republiki Federalnej Niemiec i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

 2. dla Zamówień składanych ze strony www.hot-n.uk – do obszaru Wielkiej Brytanii i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

 3. dla Zamówień składanych ze strony www.hot-n.es – do obszaru Hiszpanii i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

 4. dla Zamówień składanych ze strony www.hot-n.pl – do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej
  i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:

 1. za pośrednictwem przedsiębiorcy przewozowego (firmy kurierskiej) pod wskazany
  w Zamówieniu adres;

 2. odbiór osobisty Klienta z wybranego sklepu stacjonarnego HOT NIGHT s.r.o.;

 1. Koszty dostawy zależą od typu i wagi Towaru i będą wskazane w czasie składania Zamówienia.

 2. HOT NIGHT s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

 

VIII. Odbiór Zamówienia

 1. Odbiór Zamówienia przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.

 2. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

 3. Podczas odbioru Zamówienia Klient jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Klient jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

 

IX. Informacje o prawie do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny.

 2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec HOT NIGHT s.r.o., w jeden z następujących sposobów:

  1. wysłane pocztą na adres siedziby HOT NIGHT s.r.o., tj. Bučinová 8698/2, 82107 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, Slovensko;

  2. wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy HOT NIGHT s.r.o.: info@hot-n.com

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

X. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy HOT NIGHT s.r.o. zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez NIGHT s.r.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym HOT NIGHT s.r.o. została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 2. HOT NIGHT s.r.o. dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. HOT NIGHT s.r.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował HOT NIGHT s.r.o. o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: info@hot-n.com. HOT NIGHT s.r.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji za rzeczy sprzedane w rozsądnym czasie, przy czym, w razie rozpatrywania reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego konsumentem, termin ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na reklamację (zarówno uznającą jak i nie uznającą reklamacji) HOT NIGHT s.ro. przekazuje Klientowi pisemnie bądź w formie elektronicznej.

 2. W przypadku braku uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sprzedającego w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak informacji w terminie 14 dni wobec Klienta będącego konsumentem, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 zdanie pierwsze, Klient będący konsumentem może zwrócić się o interwencję do odpowiedniego organu zajmującego się prawem konsumentów w kraju, z którego dokonywane było Zamówienie. W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

 4. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie protokołu szkody.

 

XII. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. HOT NIGHT s.r.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HOT NIGHT s.r.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:

  1. pisemnie na adres siedziby HOT NIGHT s.r.o., tj. Bučinová 8698/2, 82107 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, Slovensko;

  2. mailowo pod adresem mailowym HOT NIGHT s.r.o.: info@hot-n.com

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
  i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

 5. HOT NIGHT s.r.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOT NIGHT s.r.o., tj. Bučinová 8698/2, 82107 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, Slovensko.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu sporządzania umowy, realizacji obowiązków wynikających z umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapewnienia poprawnej jakości usług) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 2. w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 3. w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 1. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych z uwagi na niezbędność do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne.

 2. Pani/Pana dane osobowe w ramach strony www.hot-n.pl przetwarzamy samodzielnie. Jeżeli jednak dokonasz zakupów na naszej stronie, przekażemy Twoje dane w zależności od wybranego przez Ciebie modelu zakupu:

 1. Kurierom realizującym dostawy;

 2. Operatorom płatności dostępnych na stronie Sklepu internetowego;

 1. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania umowy czyli przez czas długości przedawnienia roszczeń.

 2. Administrator danych osobowych zapewnia Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot danych osobowych może również złożyć wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych podmiotowi danych przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.

 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

 

XIV. Warunki techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

 1. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz; Chrome w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz lub Opera w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz;

 2. program Adobe;

 3. aktywny adres e-mail;

 4. aktywne połączenie z siecią Internet.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hot-n.de/www.hot-n.uk/www.hot-n.es/www.hot-n.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz odpowiedniego dokumentu księgowego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HOT NIGHT s.r.o. a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa krajowego.